חדש באתר

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

כללי

 1.  השימוש להלן בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומיועד, לפי העניין, לשני המינים כאחד.

 2. בהיכנסך לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או שימוש בפרסום או במידע כלשהו המצוי באתר, הנך מתחייב לקרוא בעיון את תנאי השימוש (להלן - "תנאי השימוש"), כמו גם את הפרסומים והתכנים באתר.

 3. תנאי השימוש מסדירים את השימוש באתר ו/או בכל מידע הכלול בו על ידי כל אדם ו/או גוף שיבצע שימוש באתר ו/או במידע הכלול בו, מכל מין וסוג שהוא (להלן - "המשתמש"). לפיכך, המשתמש מצהיר ומתחייב בזה כי קרא את תנאי השימוש באתר, וככל שיבקש לבצע שימוש באיזה מהפרסומים במסגרת האתר גם את התנאים הרלוונטיים לאותו פרסום, כפי שיתעדכנו מעת לעת, וכי הוא מסכים ומתחייב לפעול על פיהם, מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר לכך.

 4. למען הסר ספר מובהר בזה, כי בכל סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהן, בין תנאי השימוש לבין ההוראות המפורטות במסמכי מכרז פומבי מסוים ו/או פרסום מסוים אחר שתפרסם המכללה באתר, יגברו הוראות המכרז הפומבי ו/או הפרסום המסוים האחר.

 5.  המכללה תהיה רשאית, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש ואת הפרסומים באתר, לרבות תנאיהם, מועדיהם וכיו"ב, וזאת בכפוף להוראות התקנות וכל דין. המשתמש ישא באחריות להתעדכן, בכל עת, בכל שינוי ו/או התאמה ו/או עדכון שתבצע המכללה בתנאי השימוש ו/או באתר ו/או באיזה מהפרסומים באתר, והוא מוותר על טענה ו/או תביעה בקשר לשינוי, התאמה או עדכון כאמור, ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. שינוי ו/או התאמה ו/או עדכון כאמור ייכנסו לתוקפם ממועד פרסומם באתר.

 6. מבלי לגרוע מהאמור, תהיה המכללה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות, זמינות ותקינות האתר ו/או משיבושים או כשלים כלשהם ברשתות החשמל, הטלפון או האינטרנט, והמשתמש מותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה בהקשר זה, ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בהקשר זה.

הפרסומים באתר
 1. המכללה תאפשר לכל משתמש המעוניין בכך, לעיין ולהשתמש בפרסומים באתר, כפי שיתעדכנו מעת לעת (להלן - "הפרסומים"), לרבות:

  1.1 פרסומים בנוגע למכרזים פומביים שתקיים המכללה מעת לעת, ועיון במסמכי המכרזים ובמידע ובהודעות בקשר אליהם - כמתחייב  עפ"י הוראות התקנות וכל דין;

  1.2 פרסומים, מידע והודעות כמתחייב עפ"י הוראות התקנות וכל דין;

 2.  המכללה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק, תקלה, אבדן, הוצאה או תשלום, שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או שבהם נשא המשתמש, בשל כל משגה, טעות או השמטה בפרסומים באתר ו/או באיזה מהם ו/או בהתייחס אליהם, והמשתמש מותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה בהקשר זה, ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בהקשר זה.

עיון במסמכי מכרז פומבי, הדפסתם והשתתפות במכרז פומבי
 1. עיון במסמכי מכרזים פומביים שתפרסם המכללה יתאפשר, ללא תשלום, במשרדי הנהלת המכללה, ובמקביל גם בקישורית הרלוונטית באתר.

  על אף האמור ברישת סעיף זה לעיל, יתכן שמסמכי מכרז פומבי מסוים, או חלק מהם, לא יועמדו לעיון באתר, וזאת מטעמים שונים בהתאם לשיקול דעתה המלא של המכללה. המשתמש מסכים שמוטלת עליו האחריות המלאה והבלעדית לעיין בהודעה על המכרז הפומבי, ולעיין ולקבל לידיו את מלוא מסמכי המכרז הפומבי באופן ובמועדים הנקובים לענין זה בהודעה האמורה.

 2. עיון במסמכי מכרז פומבי, בין במשרדי הנהלת המכללה ובין באתר, יתאפשר במהלך תקופה ובשעות שתקבע המכללה, לפי שיקול דעתה, ויפורטו בהודעה על המכרז הפומבי, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי המכללה בעניין זה.

 3. עיון במסמכי מכרז פומבי ו/או הדפסתם מהאתר לא יאפשרו, כשלעצמם, השתתפות במכרז הפומבי. אלא אם נאמר אחרת במפורש במסמכי המכרז, השתתפות במכרז פומבי תתאפשר אך ורק באמצעות מסמכי המכרז הפומבי שנרכשו במשרדי הנהלת המכללה, וכנגד תשלום בסכום הנקוב במסמכי המכרז הפומבי והצגת האסמכתאות הנדרשות בקשר לכך.

 4. להסרת ספק מובהר, שהמשתמש לא יהיה רשאי לבצע שינוי כלשהו במסמכי המכרז הפומבי, אלא אם הדבר נדרש במפורש במסמכי המכרז.

 5. ההשתתפות במכרז פומבי ו/או בכל הליך אחר שיפורסם באתר תהיה בהתאם לכל התנאים, ההוראות, המגבלות והדרישות, מכל מין וסוג שהוא, שיפורטו במסמכי המכרז הפומבי המסוים/ההליך המסוים.

הבהרות והודעות
 1. המכללה תהיה רשאית לפרסם הבהרות ו/או שינויים ו/או עדכונים ו/או הודעות ומידע נוסף בהתייחס למכרז פומבי/הליך מסוים, וכל אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז הפומבי/ההליך אליו יתייחסו.

 2. על המשתמש ועל המשתתפים במכרז פומבי/הליך אחר שתפרסם המכללה, מוטלת האחריות הבלעדית להתעדכן בהבהרות, בשינויים, בעדכונים ובהודעות באתר. משתתף במכרז פומבי/הליך אחר מוחזק כמי שהובאו לידיעתו כל הבהרה, שינוי, תיקון, עדכון וכיו"ב במכרז הפומבי/הליך אחר ו/או בהתייחס אליו, שפורסמו באתר.

מדיניות פרטיות

 1. מידע בהתייחס למדיניות הפרטית של האתר בקישור הבא.

זכויות על קניין רוחני
 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו או המתפרסם באמצעותו - הינן של המכללה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, לפי העניין.

 2. אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, להעתיק, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות מהמידע והנתונים המפורסמים באתר ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המכללה בכתב ומראש. שמה של המכללה, שם המתחם של האתר וסימנים קנייניים (בין אם רשומים ובין אם לאו) של המכללה, הינם קניינה הבלעדי של המכללה, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה, בכתב ומראש.

 3. המשתמש מתחייב לא להסיר, להסתיר, לנטרל ו/או לשנות כל הודעה שהיא ו/או סימנים הקשורים לזכויות הקניין הרוחני ו/או לזכויות ולבעלויות המכללה, בין אם הודעות ואו סימנים אלה מוצמדים, נכללים ו/או נקשרים בכל צורה שהיא בהם.

סיוע בשימוש באתר
 1. המכללה תעמיד למשתמשים באתר סיוע בהיבטים המיכוניים, הדרושים לצורך קריאת ההודעות שפורסמו באתר. לקבלת סיוע כאמור ניתן לפנות ל- תמר לוין, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00 (למעט חגים וחופשות) בטלפון מס' 0779802765 או באמצעות דוא"ל לכתובת tamarl@sapir.ac.il .

הגבלת אחריות
 1. המכללה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות פיצויי בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, פגיעה במוניטין, ובכל בגין כל הפסד ו/או נזק כספי אחד, הנובעים ו/או הקשורים, בכל דרך שהיא, בשימוש באתר ובמידע המפורסם בו ו/או ליכולתו ו/או לחוסר יכולתו של המשתמש להפיק תועלת מהשימוש באתר.

שונות
 1. על תנאי השימוש יחולו חוקי מדינת ישראל, והם יתפרשו עפ"י חוקים אלה.

 2. המשתמש באתר מצהיר ומתחייב, שהשימוש שיעשה באתר, לרבות כל פרסום, מידע והודעה שיכללו בו, הינו בהתאם ובכפוף להסמכתו המפורשת לאמור לעיל בתנאי השימוש ולהתחייבותו לפעול לפיהם, והיא הוא מסכים לכך שאחריותו ואחריות המכללה הינן בהתאם לאמור בתנאי השימוש דלעיל.