חדש באתר

מכרז לאספקת ציוד משרדי

מספר מכרז  2019_05
סוג  פומבי רגיל
מפרסם המכרז  המכללה האקדמית ספיר ומכללת הנגב ע"ש פ' ספיר
תאריך פרסום  27/05/2019 08:36
מועד אחרון לשאלות  05/06/2019 12:00
קטגוריה
ציוד משרדי
הודעה לאתר האינטרנט
המכללה האקדמית ספיר, ע"ר
מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר, ע"ר
קרית החינוך שער הנגב, ד.נ. חוף אשקלון 79165
טלפון: 077-9802667

מכרז פומבי מס' 05/2019

לאספקת ציוד משרדי

1. המכללה האקדמית ספיר, ע"ר ומכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר, ע"ר (להלן – "המכללה") מזמינה בזה הצעות לאספקת ציוד משרדי (להלן – "השירותים"), בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז בכלל, ובהתאם להוראות החוזה המצורף, בפרט.

2. רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות לאספקת השירותים אך ורק מציעים שמתקיימים בהם במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז כל התנאים המצטברים הבאים:
2.1 המציע הינו אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל; על המציע לצרף להצעתו תצלום תעודת התאגדות ותדפיס פרטים עדכני מרשם החברות.

2.2 המציע עוסק במכירה ואספקה של ציוד משרדי, דוגמת הציוד המפורט בסעיף 2.1 לעיל, במהלך תקופה רצופה בת 3 (שלוש) שנים לפחות, שקודם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

2.3 המחזור הכספי של המציע ממכירת ציוד משרדי כאמור בסעיף 5.2 לעיל, היה בסך 300,000 (שלוש מאות אלף) ₪ לפחות (לא כולל מע"מ) בשנה, בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו- 2018.

2.4 המציע סיפק ציוד משרדי ל-3 (שלושה) לקוחות עסקיים ו/או ציבוריים, בעלות כוללת בסך 100,000 (מאה אלף) ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, לכל לקוח, בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו- 2018.

להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבועים בסעיפים 5.2, 5.3 ובסעיף זה לעיל, על המציע לצרף להצעתו תצהיר בנוסח המצורף כנספח "א" לכתב ההצעה, בצירוף אישור רו"ח על נכונות הנתונים המפורטים שם.

2.5 נגד המציע לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו כינוס נכסים.

המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום ומאומת כדין ע"י עו"ד בנוסח המצורף כנספח "ב" לכתב ההצעה, לאימות עמידתו בתנאים אלה.

להסרת ספק מובהר, שכל תנאי הסף שפורטו בסעיף זה לעיל חייב שיתקיימו במציע עצמו.

3. החוזה הינו לתקופה קצובה, בת 24 (עשרים וארבעה) חודשים, שתחילתה בתוך 7 (שבעה) ימי עבודה ממועד מסירת ההודעה לספק בדבר זכייתו במכרז.

4. ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכשם, במשרדי הנהלת המכללה, החל מיום 27.5.2019 בימים א-ה משעה 09:00 עד שעה 15:00.
מציע המעוניין להשתתף במכרז, ימסור את פרטיו למכללה ודרכי ההתקשרות עמו לצורך מסירת הודעות בכל הקשור במכרז.

5. ניתן לעיין במסמכי המכרז גם באתר האינטרנט של המכללה www.sapir.ac.il  "מכרזים", או בכתובת https://tender.sapir.ac.il החל מיום 27.5.2019.

6. לא תקוים פגישה עם המשתתפים במכרז למתן הבהרות ותשובות לשאלות. שאלות ובקשות להבהרות ומידע נוסף בכל הנוגע למכרז ניתן להגיש בכתב בלבד לכתובת: michrazim@sapir.ac.il .כל השאלות ובקשות ההבהרה חייבות להגיע עד לא יאוחר מיום 5.6.2019 שעה 12:00.

7. התשובות והבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו על ידי המכללה מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות כאמור לעיל, יפורסמו באתר האינטרנט של המכללה עד ליום 11.6.2019 בשעה 12:00. הפרסום באתר האינטרנט יחשב, לכל דבר וענין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים במכרז, ומוטלת על המשתתפים החובה להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט. כל מציע חייב לצרף להצעתו את התשובות וההבהרות מטעם המכללה כאמור לעיל, כשהן חתומות על ידו.

8. ההצעות, בצירוף כל מסמכי המכרז מושלמים וחתומים, צריכות להגיע במסירה אישית לתיבת המכרזים שבמשרדי אגף הכספים בקמפוס ספיר, בניין הנהלה (בניין 5) קומה שלישית חדר 5301, עד יום 18.6.2019 שעה 12:00 (להלן - "המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז"). אין לשלוח את ההצעות בדואר.


9. אין המכללה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות מסמכי המכרז – יגברו האחרונות.

המכללה האקדמית ספיר, ע"ר
מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר, ע"ר

מסמכי המכרז
שאלות ותשובות
מועד סיום הגשה
18/06/2019 12:00