חדש באתר

מכרז לאספקת והרכבת ריהוט

מספר מכרז  2018_07
סוג  פומבי רגיל
מפרסם המכרז  המכללה האקדמית ספיר
תאריך פרסום  03/05/2018 14:26
תאריך סיור קבלנים  21/05/2018 10:00
מועד אחרון לשאלות  24/05/2018 12:00
קטגוריה
ריהוט משרדי
הודעה לאתר האינטרנט
המכללה האקדמית ספיר, ע"ר
קרית החינוך שער הנגב, ד.נ. חוף אשקלון 79165
טלפון: 077-9802667

מכרז 07/2018
לאספקת והרכבת ריהוט
בבניין הספרייה בקמפוס


1. המכללה האקדמית ספיר, ע"ר (להלן - "המכללה"), מפרסמת בזה מכרז לאספקת והרכבת ריהוט בבניין הספריה, שנמצא בשלבי שיפוץ לצורך הקמת מעבדת מחשבים. העבודות כוללות את הפעולות המופיעות בכתב הכמויות, בכפוף לתנאים, לדרישות, למפרטים ולהנחיות המפורטים בכתב ההוראות למשתתפים במכרז בכלל, ולהוראות החוזה המצורף, על נספחיו, בפרט.

2. רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים, העומדים במועד האחרון להגשת הצעות למכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1 המציע הינו אזרח הינו אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל;

2.2 המציע עוסק באספקה והתקנה של הציוד כדוגמת הציוד הנדרש במכרז זה במהלך 5 (חמש) השנים שקודם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, לפחות.

2.3 המציע בעל ניסיון קודם מוכח וחיובי בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה, עבור לא פחות מ-3 לקוחות, בתמורה כספית שלא תפחת מ-400,000 ₪ לעבודה אחת ללקוח (לא כולל מע"מ), במהלך השנים 2015-2017;

2.4 נגד המציע לא תלויים ועומדים צו פשיטת רגל, צו פירוק או צו כינוס נכסים;

2.5 המציע השתתף (ובתאגיד - נציג מטעמו השתתף) בסיור הקבלנים.

3. ניתן לעיין במסמכי המכרז, במשרדי הנהלת המכללה, החל מיום 3.5.2018 בימים א-ה משעה 09:00 עד שעה 15:00.

4. כמו-כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז גם באתר האינטרנט של המכללה בכתובת http://tender.sapir.ac.il או בכתובת www.sapir.ac.il – "מכרזים" החל מיום 3.5.2018

5. סיור קבלנים יערך ביום 21.5.2018 בשעה 10:00. יש להגיע במועד ובשעה הנ"ל לחדר אירוח בבניין ספרייה (בניין 3). ההשתתפות בסיור הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרז.

6. ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז יוכלו המציעים לקבל בפניה בכתב בלבד באתר האינטרנט של המכללה בכתובת: http://tender.sapir.ac.il (להיכנס לפרטי המכרז, במקום המיועד ל"שאלות ותשובות"). ניתן לפנות בבקשות לקבלת ידיעות והסברים עד ליום 24.5.2018 בשעה 12:00.

התשובות וההבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו על ידי המכללה מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות כאמור לעיל, יפורסמו באתר האינטרנט של המכללה. הפרסום באתר האינטרנט יחשב, לכל דבר וענין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים במכרז, ומוטלת על המשתתפים החובה להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט. בנוסף תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, להפיץ את התשובות וההבהרות באמצעות הפקסימיליה או בדואר אלקטרוני. כל מציע חייב לצרף להצעתו את התשובות וההבהרות מטעם המכללה כאמור לעיל, כשהן חתומות על ידו והן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

7. ההצעה כשהיא מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה, צריכה להגיע במסירה אישית לתיבת המכרזים במשרדי אגף הכספים, בבניין 5 קומה שלישית, חדר 5301 עד יום 6.6.2018 בשעה 12:00 (להלן - "המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז").

8. אין המכללה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי.

9. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות מסמכי המכרז – יגברו האחרונות.


המכללה האקדמית ספיר, ע"ר

מסמכי המכרז
שאלות ותשובות
מועד סיום הגשה
06/06/2018 14:00