חדש באתר

מכרז לאספקת מחשבים ניידים לסטודנטים

מספר מכרז  2017_01
סוג  פומבי רגיל
מפרסם המכרז  המכללה האקדמית ספיר
תאריך פרסום  26/01/2017 08:55
מועד אחרון לשאלות  02/02/2017 12:00
קטגוריה
מחשוב וציוד היקפי
הודעה לאתר האינטרנט
המכללה האקדמית ספיר, ע"ר
קרית החינוך שער הנגב, ד.נ. חוף אשקלון 79165
טל. 08-6802770; פקס. 08-6899412

מכרז פומבי מס' 01/2017

לאספקת מחשבים ניידים עבור סטודנטים


1. המכללה האקדמית ספיר, ע"ר (להלן – "המכללה") מזמינה בזה הצעות לאספקת מחשבים ניידים בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז בכלל, ובהתאם להוראות החוזה הכלול במסמכי המכרז, על נספחיו, בפרט.

2. רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות לאספקת הציוד אך ורק מציעים שמתקיימים בהם במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז כל התנאים המצטברים הבאים:

2.1 המציע הינו חברה הרשומה כדין בישראל;

2.2 המציע עוסק במכירה ואספקה של מחשבים וציוד היקפי למחשבים במהלך 2 (שתי) השנים שקודם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, לפחות.

2.3 המציע הינו נציג מורשה של היצרן שמחשבים מתוצרתו הוא מציע לספק למכללה במהלך 2 (שתי) השנים שקודם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, לפחות.

2.4 המציע מפעיל מעבדה לתיקון מחשבים.

2.5 המציע מפעיל מוקד שירות טלפוני.

2.6 נגד המציע לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו כינוס נכסים.

3. ההתקשרות המוצעת הינה לתקופה קצובה, בת 12 (שנים עשר) חודשים, שתחילתה במועד חתימת החוזה.

4. על המציע, שהצעתו תתקבל על ידי המכללה, יהיה לספק למכללה אחריות, שירות ותחזוקה לפריטי הציוד, לרבות לסוללה, במהלך 12 חודשים ממועד אספקת כל פריט ציוד.

5. ניתן לעיין במסמכי המכרז, במשרדי הנהלת המכללה, החל מיום ה' 26.1.2017 בימים א-ה משעה 09:00 עד שעה 15:00.

6. משתתף המעוניין לעיין במסמכים ו/או לקבלם, ימסור למכללה את פרטיו ודרכי ההתקשרות עמו לצורך מסירת הודעות בכל הקשור במכרז.

7. ניתן לעיין במסמכי המכרז גם באתר האינטרנט של המכללה בכתובת: https://tender.sapir.ac.il או בכתובת: www.sapir.ac.il, החל מיום ה' 26.1.2017.

8. לא תקוים פגישה עם המשתתפים במכרז למתן הבהרות ותשובות לשאלות. ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז זה יוכלו המציעים לקבל בפניה בכתב בלבד באתר האינטרנט של המכללה בכתובת: https://tender.sapir.ac.il (להיכנס לפרטי המכרז, במקום המיועד ל"שאלות ותשובות").

ניתן לפנות בכתב בבקשות לקבלת ידיעות והסברים כאמור עד לא יאוחר מיום 2.2.2017 בשעה 12:00. על הפונים לציין בפנייתם את מספרי הטלפון וכתובת הדוא"ל באמצעותם ניתן ליצור עמם קשר.

9. התשובות והבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו על ידי המכללה מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות כאמור לעיל, יפורסמו באתר האינטרנט של המכללה. הפרסום באתר האינטרנט יחשב, לכל דבר וענין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים במכרז, ומוטלת על המשתתפים החובה להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט. כל מציע חייב לצרף להצעתו את התשובות וההבהרות מטעם המכללה כאמור לעיל, כשהן חתומות על ידו. בנוסף, רשאית המכללה להעביר את התשובות וההבהרות גם באמצעות הפקסימיליה או בדואר אלקטרוני למשתתפים הפוטנציאליים שמסרו את פרטיהם למכללה.

10. ההצעה, כשהיא מושלמת וחתומה לפי כל הדרישות , צריכה להגיע במסירה אישית לתיבת המכרזים שבמשרדו של מנהל אגף כספים והתקשרויות, מר מוחמד אבו עאבד (בבנין 5 קומה 2), משרד 5302 ב', עד יום 14.2.2017 שעה 12:00 (להלן - "המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז"). אין לשלוח את ההצעות בדואר.

11. אין המכללה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי.

12. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות מסמכי המכרז – יגברו האחרונות.


המכללה האקדמית ספיר, ע"ר

מסמכי המכרז
שאלות ותשובות
מועד סיום הגשה
14/02/2017 12:00