חדש באתר

מכרז לעבודות שיפוצים בממ"ם

פרסום חוזר
מספר מכרז  2016_16
סוג  פומבי רגיל
מפרסם המכרז  המכללה האקדמית ספיר
תאריך פרסום  19/01/2017 09:00
תאריך סיור קבלנים  26/01/2017 10:00
מועד אחרון לשאלות  29/01/2017 12:00
קטגוריה
בינוי ושיפוצים
הודעה לאתר האינטרנט
המכללה האקדמית ספיר, ע"ר
קרית החינוך שער הנגב, ד.נ. חוף אשקלון 79165
טלפון: 08-6802770

מכרז פומבי מס' 16/2016 (פרסום חוזר)

לביצוע עבודות שיפוצים במרחב מוסדי מוגן

1. המכללה האקדמית ספיר (ע"ר) מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות שיפוצים במרחב מוסדי מוגן, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז בכלל, ובהתאם להוראות החוזה המצורף, על נספחיו, בפרט.

2. רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים שמתקיימים בהם, במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א) המציע הינו אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל;

ב) המציע הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, לשנת 2017, בענף ראשי 100 (בניה) קבוצה ג' סיווג כספי 1 (לפחות).

ג) המציע הינו בעל ניסיון קודם מוכח וחיובי בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה, עבור לא פחות מ-3 (שלושה) מוסדות, רשויות או גופים ציבוריים, במהלך השנים 2013-2016;

ד) נגד המציע לא תלויים ועומדים צו פשיטת רגל, צו פירוק או צו כינוס נכסים;

ה) המציע השתתף (ובתאגיד - נציג מטעמו השתתף) בסיור הקבלנים.

3. סיור קבלנים יתקיים ביום 26.1.2017 בשעה 10:00. המפגש בכיכר המרכזית מול בניין 4. השתתפות בסיור הינה חובה.

4. ניתן לעיין במסמכי המכרז, במשרדי הנהלת המכללה, החל מיום 19.1.2017, בימים א-ה משעה 09:00 עד שעה 15:00.

5. כמו-כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז גם באתר האינטרנט של המכללה בכתובת https://tender.sapir.ac.il או בכתובת www.sapir.ac.il – "מכרזים" החל מיום 19.1.2017.

6. ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז יוכלו המציעים לקבל בפניה בכתב בלבד באתר האינטרנט של המכללה בכתובת: https://tender.sapir.ac.il (להיכנס לפרטי המכרז, במקום המיועד ל"שאלות ותשובות"). ניתן לפנות בבקשות לקבלת ידיעות והסברים עד ליום 29.1.2017 בשעה 12:00.

7. התשובות וההבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו על ידי המכללה מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות כאמור לעיל, יפורסמו באתר האינטרנט של המכללה. הפרסום באתר האינטרנט יחשב, לכל דבר וענין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים במכרז, ומוטלת על המשתתפים החובה להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט. בנוסף תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, להפיץ את התשובות וההבהרות באמצעות הפקסימיליה או בדואר אלקטרוני. כל מציע חייב לצרף להצעתו את התשובות וההבהרות מטעם המכללה כאמור לעיל, כשהן חתומות על ידו והן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

8. ההצעה כשהיא מושלמת וחתומה לפי כל דרישות כתב ההוראות, צריכה להגיע במסירה אישית לתיבת המכרזים שבאגף הכספים, בבנין 5, קומה 2, חדר 5302, עד יום 8.2.2017 בשעה 12:00 (להלן - "המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז").

9. אין המכללה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות מסמכי המכרז – יגברו האחרונות.

המכללה האקדמית ספיר, ע"ר
מסמכי המכרז
שאלות ותשובות
מועד סיום הגשה
08/02/2017 12:00